D-Wein-Nam-C-a-DVA

DVA c'u mong 'i'u thi'n l'nh sẽ'n v'i ng'i v'ng v't ở Viét Nam. C'u chéc tét cé éc b'nh an, ménh khỏe. ?

DVA ra mét d'én Viét Nam

3. Asiatische buddhistische AR-Konferenz
H'i ngh' Phét gi'o chéu é l'n th'3 v'quy'n l'i'ng V't

" "Dt." (Xem th'ng tin d'i'y) (Xem th'ng tin d'i'y). 23. Januar 2018, 2018, DVA c'ng Giéo h'i Phét giéo Vi't Nam v' chéa Phép Vén éng tổ chéc H'i nghé Phét giéo chéu é th'n nn nn na n 1000 n'm tuổi t'i H'N'i v'th'ng t'a Th'ch Thanh Huén l' trụ tré c'a chéa.

Das Buffet auf der dritten jährlichen Asian Buddhist Animal Rights Conference der DVA
Tiéc buffet chay t'i H'i ngh' Phét giéo chéu é l'n th' 3 v' Quy'n l'i 'ng V't do DVA tổ ch'c

H'i ngh' cé sé s' tham d'c'a c'c'c' c' quan b'o ché n 500 Phét tử c'ng c'c ho't 'ng biểu dién ca nh'c. Die Stadt: "T'i h'i ngh', Th'ng t'a Th'ch Thanh Huén, 'ng Bob Isaacson – Ch' téch c'a DVA, c'c b'c s' y khoa, chuyén gia dinh dưỡng v' c'c'c'th'y 'c'nh'ng chia sẻ v'l'i'ch c'a ch' 'n u'ng t' th'c v't Nhéng ng'i tham d'sau thưởng '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Sau h'i ngh', Th'ng t'a Th'ch Thanh Huén, Chéch c'a DVA Bob Isaacson 'gặp gỡ b'o ché để gi'i thi'u v' D'n Vi't Nam c'a DVA.


C-P-NH-T: Véo th'ng 9 n'm 2019, 'ng Bob Isaacson-Chéch DVA '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' H' N'i l'n'i bét ''u d'''n c'a DVA mét n'm tréc. "ng Bob" d'nh nhi'u th'i gian v'i th'ng t'a Th'ch Thanh Hu'n-ng'i phụ tr'ch D'n DVA c'a Vi't Nam, th'o lu'n v' chi'n l'c't l'i l'sẽ tổ chéc c'c s' ki'n kéo d'i c'ng'y t'i c'c'chéa. sẽ sẽ bao g'm gi'ng Phép v'm'i li'n h'gi'a t'bi v'ché'n, trénh chiu phim c'a DVA bằng ti'ng Vi't, phién hỏi 'p nghỉ,

DVA sẽ tré chi phén l'1 USD cho mét ng'i khi nh'chéa tổ ch'c s'ki'n kh'ng thể chi tr. sẽ t'p trung v'o viéc tổ ch'c c'c s'ki'n kéo d'i m't ng'y b'n l'n trong m't n'm t'i c'c chéa v' mở r'ng ch DVA bằng c'ch 'o téo téo nh'ng ng'i c't'nh 'v' kh' n'ng để DVA c' thể triển khai d'n t'i 15.000 chéa ở Viét Nam. Sau chuy'n 'i c'a'ng Bob, s'l'ng chéa d'ki'n tổ ch'c s'ki'n 't'ng l'n'ng'ng kể.


DVA Viét Nam bét éu éc triển khai

3. Asian Buddhist AR Conference Talk
"Nn Bob Isaacson " " "Ch" "T" t'ch DVA phét biểu t'i H'i ngh' Phét gi'o chéu é v' quy'n l'i 'ng v't' th'ng ni'n l'n th'n th' 3.

Er ist der Ort, der sich ở Viét Nam, die Stadt "Nam l" (Dt. Giém éc D'n c'a DVA, Th'ng t'a Th'ch Thanh Huén 'tét'p h'p m't'i ng't'nh nguy'nvi'n để gi'p truy'n b'th'ng 'i'p v' ch' én u'ng t'th'c v't t'i 15.000 chéa ở Viét Nam. hỗ tr'c'c'a riréng lẻ tổ ch'c'c'c s'ki'n ba th'ng m't l'n, bao g'm m't buổi gi'ng Ph'p v chi'u phim m'i T'NG B'C CH'N AN L'C (Jeder Schritt des Friedens und der Glückseligkeit) c'a DVA v'i phụ 'ti'ng Anh, ti'p theo l' th'o lu'n v' thưởng th'c b tham gia. DVA hién ang triển khai ch'ng trénh t'i hai ng'i chéa l'n: Tién Téch Hé N'i v' Linh Tién – H'i Ph'ng.

T-NG-B-C-C-N AN L-C (Jeder Schritt des Friedens und der Glückseligkeit)
T-NG-B-C-C-N AN L-C (Jeder Schritt des Friedens und der Glückseligkeit)

triển DVA t'i Viét Nam d'nh trénh chi'u bhim, T'NG B'C CH'N AN L'C, tr'n kh'p Viét Nam, đặc bi't l't'i 15.000 ng'i chéa. "i'u n'y đặc bi't quan tr'ng v' Vi't Nam l'mét qu'c gia mé t't c' nh' s' s' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Thén n (dt.) (dt. "Th'ng" ("I"p-Mé DVA muén truy'n t'i v'i kho'ng 60 tri'u Phét tử t'i Vi't Nam l'l'l'l'i s'khng l'm h'i theo nh'm h'i'i'c Ph't r'n d'y. Kinh điển Phént giéo 'i th'a thuy't rằng 'c Ph't l'ng'i'n chay v' c Ph't mong muén nh'ng ng'i theo Ng'i c'ng sẽ 'n chay! Ngo'i th'ng 'i'p v' l'ng t'bi v'kh'ng g'y h'i cho T'T C'c'c'c'c'ng'ng v't, DVA c'ng nh'n m'nh'n l'i'ch ssc khỏe c'a ch 'c'n thu'n chay v' ch "n nh" "véy" l'c'ch t't't nh't để b'o v'm'i tr'ng'v''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

DVA c'ng 'cho ra 'i m't b'i h't ri'ng, 'n Chay An L'c Chéa Phép Vén. v'nh'ng l'i'ch tuy't v'i c'a ch' 'n u'ng t'bi.

Vietnam-Projekt Original-Lied n Chay An Léc Chéa Phép Vén
B'i h't 'n Chay An Léc (B'i h't ri'ng c'a DVA)

DVA Viét Nam c'ng 'vé vé éang v'n t'i v'i c'c'n gi'o kh'c t'i Viét Nam nam nmén gi'o Cao 'i , mét t'n gi'o khuy điểm téng gi'a tén gi'o Cao éi vév' Phét giéo. "ng Bob Isaacson" "T' t"ch DVA """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Ng'i 'ng ''u th'nh th't chia sẻ rằng 'ng 'c truy'n c'm h'ng t' th'ng 'i'p t'bi c'a DVA 'i v'i T'T'C'ch'ng sinh, "ng c" "chia" sẻ nhi'u h'n v'i tén '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cung c'p b'a tréa mi'n phé cho s'l'ng l'n ng'i t'i th'nh th't. DVA mong muén éc h'c chặt chẽ v'i'ng để truy'n t'i th'ng 'i'p t'i kho'ng 2.5 tri'u t'n'c'a 'o Cao'i.


Ténh nguyén vién

hỗ Tổ ch'c c'c'ki'n, l'm c'c'ng vi'c hỗ tr'khc. Thể giép chéng t'i bằng c'ch trở th'nh ng'ng h' . N'u b'n quan t'm 'n vi'c t'nh nguy'n gi'p D'n DVA Vi't Nam h'y li'n h'v'i ch'ng t'i email: v[email protected]g[ps2id id=’profile‘ target=“/]


Th'ng tin v'Th'ng t'a Th'ch Thanh Huén – Phụ tr'ch d'n DVA Viét Nam

Ehrwürdiger Thich Thanh Huan
Héa th'ng Théch Thanh Huon

Thén th't l'Phan Hhét Huén 1967, ở mi'n Béc Viét Nam. Die Stadt hat die Stadt théy éc sinh ra trong mét gia énh theo truyén thn xuét gia Phhét giéo v'i n'm trong s'u anh ché em l'téng ni. Sau khi tốt nghiệp trung học, thầy xuất gia năm 1984 tại chùa Quán Sứ, trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam(VBS). 1992, th'y l'y bằng Cử nhén Phét giéo. 2003, Th'y h'c téi 'i Loan, nh'n bằng ti'n s'Phét giéo. Trong th'i gian é, th'y c'ng 'ho'n th'nh xu't s'c ch'ng tr'nh ti'n s'Tri't h'c t'i Viét Nam. Théy c'ng h'c t'i L'ng Mai (L'ng c'y m'n) Phép, éc gi'ng d'y bởi Thien s Th'ch Hhén. Thién s'Théch Hhénh l'ng'i 'truy'n '''''ng'ng'th'y để trở th'nh th'y gi'o th'c'a l'ng Mai.

Hién nay Th'ng t'a Th'ch Thanh Huén l' trụ tré chéa Phép Vén 1.000 n'm tuổi ở Hé N'i, Viét Nam. Théy c'ng l'th'nh vién c'a'y ban Th'ng vụ Gi'o h'i Ph't gi'o (VBS) gi'm s't Phét gi'o téi Viét Nam. Théy thuy't gi'ng téi nhi'u H'c vién Phét giéo. Théy biét n'i ti'ng Trung v'mét chét ti'ng Anh.

Ngo'i céng vi'c phụ tr'ch D'n DVA Viét Nam, th'y c'ng c'nhi'u ho't 'ng nh'nn 'o gi'p ng'i m'c b'nh thay đổi cu'c s'ng nh nt'm vi'c l'm v' chỗ ở, c'c ho't'ng b'o v'm'm'i tr'ng v''a d'ng sinh'c.

Thént t'a Th'ch Thanh Huén c'ng th'ng tổ ch'c c'c'c'a tu cho h'n 1.000 Phét tử t'i chéa Phép Vén. Théy t'n dụng méi c'h'i để khuy'n kh'ch mỗi ng'i 'p dụng ch' n chay t' bi.

A Retreat Phap van Pagode in Vietnam
Mét buổi tu thién t'i chéa Phép Vén

"I ng" th'c hi'n D'n Vi't Nam c'a DVA hi'n 'ang'n th'm nhi'u chéa khu v'c H'N'i nhằm t'ng c'ng ng hỗ tr'cho D'n Vi't Nam. mở mở réng DVA 'n c'c khu v'c mi'nn nam v' mi'n trung c'a Viét Nam.

Éi'u phéi vién d'n c'a DVA t'i Viét Nam – Cé Phém Sén

Thént téa Théch Thanh Huén v' Sén – éi'u phén d'n tén t'i Viét Nam

Cé n lé n l'i'u ph'i vién d'n c'a DVA t'i Viét Nam. "C" chuyén ng'nh phién d'ch v'bi'n d'ch t'i 'H Ngo'i ng' – 'H Qu'c gia H'N'N'i, v' cé bằng th'c s' v ngé ng'n ng anh. Cô Sơn có kinh nghiệm 14 năm phiên dịch tại các dự án khác nhau thuộc các loại hình tổ chức khác nhau như công ty nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhận. Hién nay cé Sén v'a l'gi'ng vi'n''i h'c Th'ng Long v'a l'nh'ho't 'ng v' quy'n l'ng v't. Sie ist eine "Stadt" (dt. " "Ng vai" "l" "l" "l" "l" "l" und """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (Dt.